Forsikringer

Melding om forsikringsskade

Skadetelefonen er: 91502300  - e-post kundeservice.personskade@sparebank1.no

Fra utlandet : + 47 22 96 50 45 dågnåpen alarmsentral om en trenger helsehjelp.


Gang på gang opplever vi at medlemmer henvender seg feil, og får derfor feil informasjon. Skal vi få det vi har krav på, er det viktig at henvendelsen skjer til rette instans. Ovennevnte telefon er opprettet for LO favør medlemmer, og SKAL benyttes ved melding om skade.

Ønskes det generell info om forsikringene, så benytt medlemstelefon som er 815 32 600 eller
Knut Marius Dale telefon 928 02 547, e-post  knut.marius.dale@sr-bank.no

 
Er det noe som er uklart ta kontakt med OAF v/Natasha på telefon 55 98 68 61 eller e-post   natasha@oaf.nu

 

Forsikringer gjennom medlemskapet i Industri Energi 

Kollektiv hjem - innboforsikring
Topp Reiseforsikring

Fritidsforsikring

Grunnforsikring Liv

Advokatforsikring. Denne administreres direkte av IE og du kan finne mer info her: http://minadvokat.no/

 

Medlemmer som bor utenfor Norden er ikke omfattet av Innboforsikringen gjennom Forbundet. For yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden, gjelder forsikringen når disse midlertidig oppholder seg i Norden. Forsikringssummen er begrenset til kr 300.000,-.

 

Medlemmer utenfor Norden har også rett til dobbel forsikringssum for Grunnforsikring Liv.

 

Forsikringsvilkår for ovennevnte forsikringer http://lofavor.no

 
Oljearbeiderforeningen administrerer følgende Personalforsikringer:

 

- Uføreforsikring for medlemmer inntil 60 år, se vedlagte vilkår

- Kollektiv ulykkesforsikring gjelder for medlemmer inntil 67 år, se vedlagte vilkår

- Gruppelivsforsikring for medlemmer over 60 år, se vedlagte vilkår

(Disse forsikringene må tegnes av medlemmet). 
 

For oversikt og kort beskrivelse alle forsikringene, se vedlagte forsikringsgoder helt nederst på siden.

 -----------

 

Tap av helsesertifikat. Ordningen administreres av Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO).

Ordningen omfatter medlemmer av Industri Energi, SAFE og Lederne i bedrifter som er tilknyttet tariffområdene operatør, boring og forpleining (faste installasjoner). Uorganiserte arbeidstakere innen samme bedrifter kan være med på ordningen mot et administrasjonsgebyr. Industri Energi administrerer ordningen.

Ordningen gjelder arbeidstakere i heltid- og deltidsstilling på anlegg og innretninger på den norske kontinentalsokkel i forbindelse med produksjon m.v. av undersjøiske petroleumsforekomster, og som ikke har nådd 67 år eller annen gjeldene pensjonsalder som offshoreansatt. Bedriftene betaler 11,5 % av G inn til fondet pr. ansatt pr. år og medlemmene fordelsbeskattes. Dette gir medlemmene rett til skattefri engangsutbetaling.

I henhold til retningslinjene for erstatning som trådte i kraft 01.01.07, skal erstatningen fastsettes skjønnsmessig.

Grunnbetingelsen for erstatning er at det må foreligge sykdom/skade som medfører varig inndragelse av helsesertifikatet.

Alder og tjenestetid på sokkelen er tungtveiende faktorer i erstatningsutmålingen.

Maksimal erstatningsutbetaling er 11 G
(G = Grunnbeløp i Folketrygden. 1 G = kr 
96883,-. pr. 01.05.2018-19.)

Et fondsstyre som består av representanter fra Industri Energi, SAFE og Lederne fatter vedtak i sakene etter innstilling fra administrasjonen (jurist). Fondsstyret har månedlige møter.

Fullstendige vilkår for ordningen finner du her.

Hvis du har mistet helsesertifikatet fyller du ut egenmeldingsskjemaet her.


Ordningen administreres av Oljearbeidernes Sosiale Ordninger (OSO).

Sign: torild@oaf.nu

 Relaterte pdf-filer:
forsikringsgoder.pdf
forsikringgjelderforalleinntil67aar.pdf
personalforsikringfordeover60aar.pdf
vilkaar+topp+reise+2019.pdf
forsikringeroppsummert2019.pdf