260107

Uttalelse fra Oljearbeiderforeningen

Styret i Oljearbeiderforeningen vedtok på styremøte i går og sende følgende uttalelse til IE og LO:

 

Leder i Industri Energi (IE), Leif Sande, gikk før jul ut og proklamerte at det ikke er noen grunn for Norge å reservere seg mot EUs Tjenestedirektiv. Tidligere har også LO-leder Gerd-Liv Valla gitt uttrykk for at Tjenestedirektivet er uproblematisk, og hun så ingen grunn til at LO skulle bruke noe mer tid på å behandle det. Hun ble heldigvis presset til å vurdere dette på nytt, og i det minste vente med å konkludere til Regjeringa har uttalt seg.

Det er flott å ha ledere som ikke er redde for å ta et standpunkt i store saker, men når det skapes et inntrykk av at man snakker på vegne av sine respektive organisasjoner, bør man være litt varsom med å trekke for klare konklusjoner, særlig når det en går ut med er særdeles omstridt
.
At de respektive organisasjonene får tid til å behandle Tjenestedirektivet innenfor den høringsfristen som tross alt finnes, gir, om ikke en garanti for riktige konklusjoner, i allefall muligheter for at divergerende synspunkter får komme fram.

Hvor Leif Sande har fått vite at Tjenestedirektivet er uproblematisk for norsk (og europeisk) fagbevegelse, vites ikke, men det skulle vært fint å få del i den kunnskapen som utvilsomt må ligge til grunn for slike bastante meninger.

Vi andre, som bare har fått sett litt på det endelig vedtatte Tjenestedirektivet, blir ikke beroliget. I EU-parlamentets kompromiss fra februar 2006 kan det se ut som om direktivet anerkjenner arbeidsretten i medlemsstatene uten forbehold. Men EUs Ministerråd vedtok i juli 2006 et tillegg, som prinsipielt underordner den nasjonale arbeidsretten EU-retten, ved å kreve at den skal "respektere Fellesskapets lovgivning".

Det kan bety at nasjonal arbeidsrett f. eks. må vike for EUs konkurranseregler. Om det skal være slik, vil i siste instans avgjøres av EF-domstolen, som nesten bestandig velger markedsliberale tolkninger av EUs regelverk.

Alt dette gjør det nokså uklart hva vi har i vente hvis Norge underlegger seg Tjenestedirektivet. Utstrakt sosial dumping kan bli følgene, ikke minst i land og bransjer der fagbevegelsen står svakt. Nå er Norge i den, mange vil si, lykkelige situasjonen at vi som ikke-medlem av EU kan reservere oss mot dette og hint som kommer fra Brüssel, og siden vi ikke har brukt reservasjonsretten før, bør det kanskje være på tide nå?

Men hvis Leif Sande kan legge fram dokumentasjon som viser at Tjenestedirektivet ikke fører til økt fare for sosial dumping, ville mange bli svært takknemlige. Lovordene fra Erna Solberg, Inge Lønning og NHO er IKKE beroligende for oss tillitsvalgte. Og når vi vet at mange fra Arbeiderpartiet og LO, som uttaler seg positivt om direktivet, har en skjult JA til EU-agenda, blir vi skikkelig urolige.

Derfor, skap ikke inntrykk av at IE og LO gjennom grundig behandling har kommet fram til et positivt syn på Tjenestedirektivet. Vi i klubbene har aldri blitt involvert i en debatt om dette, og da forventer vi at våre øverste tillitsvalgte går litt stillere i dørene".