210407

Lønnsvilkår for uorganiserte.


Dere som ikke er organiserte se her litt.

For å avklare et forhold: AML § 54.d.2 er ført videre i ny lov § 13-2c.

Da jeg som K-HVO har fått dette sp. av enkelte.

Linken under forklarer veldig godt at fagforenings tilsluttning lønner seg.

 

http://www.hr.dep.no/nn/dep/jd/Dokument/NOU-ar/2005/NOU-2005-8/8/4/4.html?id=390581#note8

 

http://www.dinside.no/artikler/loenn/art377138.html

 

Dette sier Arbeidsmiljøloven:"Forskjellsbehandling på grunn av medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, for så vidt gjelder lønns- og arbeidsvilkår i tariff­avtaler", er unntatt fra loven som handler om at det ikke er lov å forskjellsbehandle på bakgrunn av kjønn, alder, funksjonshemming, medlemsskap i arbeidstakerorganisasjoner osv.

"Formålet med unntaket er å sikre at likebehandlingsreglene ikke griper inn i det tariffrettslige forholdet mellom partene. Ifølge den ulovfestede ufravikelighetsnormen forplikter tariffavtalen arbeidsgiver til å tilby uorganiserte arbeidstakere de samme lønns- og arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen. Forpliktelsen gjelder imidlertid overfor de tariffbundne arbeidstakerne og gir ikke de uorganiserte rett til å kreve slike vilkår. En uorganisert arbeidstaker kan altså ikke i medhold av likebehandlingsreglene kreve de samme lønns- og arbeidsvilkår som de organiserte har krav på etter tariffavtalen."

Sitatene er hentet fra Arbeidsmiljøloven. Se kapittelet hos Justis- og Politidepartementet 

 

 

mvh

Henning@oaf.nu