310707

Personalforsikringen

Vi har idag mottatt info fra forsikringsselskapet om premieøkning. Ny månedlig premie vil utgjøre kr 585,-.

Ny premie er basert på følgende oppdateringer:

• Ny G per 01.05.06 (kr 62 892,-)
• Ny alders- og kjønnssammensetning
• Sparebank1 sin modell for erfaringstariffering innen gruppelivsforsikring. Erfaringstariffering går i korthet ut på at erstatningshistorikk ved død og uførhet for den aktuelle avtale og alle avtaler samlet, tillegges betydning ved fastsettelse av ny premie.
• Økning av risikopremien for uføreforsikring med 15%, som følge av en generell økning i utbetalte erstatninger og avsetninger til fremtidige erstatninger.
• Økning i gebyrer ved at stykktillegg økes med 25% som følge av generell økning i kostnader.

 

Sign: torild@oaf.nu