120608

Kjære medlemmer!

Forhandlingene på borebedriftsavtalen er ferdig.Vi har fått en del telefoner med spørsmål om etterslepet på 8000 kr. Etterslepet tilfaller boring og catering på bakgrunn av gjennomsnitts lønnsvekst i Operatørbedriftene siste året, og kommer i tillegg til forhandlingsresultatet som i år ble 6,1%. Årets etterslep utgjør for oss i snitt ca 1,8%.
PGA årets oppgjørsform og Pensjonsforliket ble vi denne gangen fratatt mulighetene til å fremme tekniske krav,som for eks lønnsmatrisejusteringer, heving av mudtillegg osv. Dette er vi ikke spesiellt happy for, men vi skal komme fryktelig tilbake ved neste korsvei.
Når det gjelder de andre tariffområdene har vi hatt et møte i forbindelse med særavtalen på landbaseavtalen uten at vi der kom til en enighet. Det vi foreløpig er enige om, er at vi skal ha et nytt møte i nær fremtid.

Bransjeavtalen skal forhandles med oppstart 24 juni, og derfor skal vi ha et medlemsmøte mandag 16 juni.

OAF har nå også fått rett til å forhandle lønn for personell offshore som lønnes individuellt utenom tariff. I den Forbindelse har Vedl.leder Inge Busch sagt ja til å sitte som observatør i klubbstyret fram til årsmøtet eller evt valg.Grunnen til observatørstatus er at våre vedtekter ikke åpner for utvidelse av klubbstyret,og det er som kjent bare årsmøtet som kan endre vedtektene.Vi ønsker Inge lykke til i sin nye rolle og evt nye medlemmer velkommen.


Sommermodus kan svekke konsentrasjonen. Pass ekstra godt på hverandre.

God helg.

Med vennlig hilsen
For OAF
Steve