160709

Kjære medlemmer!

Det er ferieavvikling på land, og vi ber om forståelse for at informasjonen kommer mer sporadisk enn vanlig.

Siste nytt i kranførersaken finner dere på update. Igjen er klubbkontoret utelatt i informasjonslinjen.
Når det gjelder forbundets aksjon så har StatoilHydro svart på brevet om virksomhetsoverdragelse og som forventet avvist kravet. Dermed går det rettens vei.

Torild og undertegnede har denne uken jobbet fram oversikt over klubbens drift og informert klubbstyret om status på det vi driver med. Saksmengden er stor, og vi jobber med hvordan vi skal opprettholde en god drift selv om bedriften ikke yter støtte til våre aktiviteter lengre. Blant annet ser vi på muligheten til en felles tillitsvalgtkonferanse i høst sammen med våre kollegaer i andre bedrifter på NR-området. Det kan være nyttig å treffe tillitsvalgte fra andre bedrifter samt at det er muligheter for at forbundet da tar noe av våre kostnader.

Bransjeavtalen
Det er bare å beklage at bedriften trenerer årets regulering. Vi må bare ta tak i personalsjefen når hun er tilbake fra ferie. Vi gjør oppmerksom på at reguleringsdato er 1. juli og at det vil bli etterbetalt fra denne dato selv om forhandlingene drar ut i tid.

Personalforsikringen
Skadeutviklingen innenfor uføreforsikring har utviklet seg i feil retning de siste årene. Premien er nå steget til kr 704,- pr. 1. juli. På julilønnen blir det trukket ”gammel” premie, og det blir derfor trukket kr 798,- på augustlønnen. Dette beløpet inkluderer ekstra premie for juli. I september måned vil det bli trukket ordninær premie.

Ny premie er basert på følgende oppdateringer:
• Ny G per 01.05.08 (kr 70.256,-)
• Ny alders- og kjønnssammensetning

Sparebank1 sin modell for erfaringstariffering innen gruppelivsforsikring. Erfaringstariffering går i korthet ut på at erstatningshistorikk ved død/uførhet for den aktuelle avtale og alle avtaler samlet, tillegges betydning ved fastsettelse av ny premie.

Økning av risikopremien for uføreforsikring skyldes en generell økning i utbetalte erstatninger og avsetninger til fremtidige erstatninger.

Med hilsen

Tore Hegerberg