061109

Kjære medlemmer!

Kranførersaken
Status: Vi venter på rettens kjennelse for at våre kollegaer på Brage som er utestengt fra krana skal få stå i stilling til saken er avgjort. Vi hadde håp om at dette skulle komme denne uken, men dessverre har ikke retten tatt stilling enda. Så var det planlagt et rettsplanleggingsmøte mellom partene den 2. november, men dessverre så ”passet” det ikke Statoils advokat. Dette vil dessverre forsinke hovedforhandlingene da et planleggingsmøte er påkrevet før retten setter dato.
Vår oppmerksomhet er nå rettet mot våre dekksoperatører som står i fare for å bli ”fortrengt” når kranførerne blir satt på dekk. Her skal vi neste onsdag forhandle med bedriften for på best mulig måte ivareta deres interesser.

Reiseregninger
Det er blitt gjort kjent for oss at flere nå ikke får utbetalt regningene fordi de kommer inn for sent. Det viser seg at bedriften kjører etter regler som det ikke har vært arbeidstakermedvirkning på. I den forbindelse ønsker vi at hver enkelt som har fått avslag på for sent levert reiseregning tilskriver klubben for at vi skal se omfanget av det og vurdere lovligheten av det. Bedriften ønsker også atter en gang å innføre kredittkort for alle ansatte og disse forholdene spiller inn i vår stillingtagen i det spørsmålet.

Kartellkonferanse
Klubbleder og K-HVO deltok denne uken på en konferanse i regi av LO og Statoil hvor tillitsvalgte fra leverandørindustrien var invitert. Konferansen har sitt utspring i en avtale mellom LO og Statoil om å gjøre mer for samarbeidet mellom Statoil og leverandørbedriftene. Avtalen gir også rom for 6 stk omreisende tillitsvalgte som skal koordinere Lo sitt arbeid på Statoilinstallasjonene. Det var interessant å få ta del i Statoil sine planer og få innsikt i både deres strategi for anskaffelser og kontraktstrategi.

Med ønske om en god helg på land og hav
Tore Hegerberg
Klubbleder