180210

Kjære medlemmer!

Kranførersaken. Tingretten i Stavanger behandlet forrige uken søksmålet mot STATOIL om virksomhetsoverdragelse for kranførerne våre. Dom i saken vil ikke foreligge før om 3 – 4 uker. Våre kranførere samt de to fra SAFE som møtte som partsrepresentanter/vitner gjorde en utmerket jobb og belyste kranførerrollen på en særdeles god og troverdig måte. Samtidig med hovedspørsmålet ble også spørsmålet om å stå i stilling behandlet. Da det er stor sjanse for at dommen blir anket er det viktig at vi får retten til å stå i stilling til saken blir avgjort. Jussen kan vi ikke spå om så her er det bare å krysse fingrene for at det går vår vei.

Lønnsoppgjøret. Vi takker for mange gode innspill så langt. Vi har fått mange innspill på lønn og innplassering. Vi ønsker også innspill på de tekniske forhold i avtalen. Eks permisjonsbestemmelser, ulempetillegg osv. Avtalen finner dere på hjemmesiden vår.

Reisepolicy. Vi har denne uken hatt møte om retningslinjer ved reise. Etter mange års arbeid med saken ser det ut for at vi nå kan enes om felles retningslinjer. Begge parter viste stor vilje til å finne løsninger som er til det beste for hver enkelt ansatt og bedriften. Minner om at til vi har oppnådd enighet så gjelder dagens retningslinjer som er lagt ut på smartdesk. Innleveringsfristen må overholdes

Allmannamøte. Daglig leder Paul Horne har denne uken avholdt allmannamøter i Bergen og Stavanger. Her ble det uttrykt stor tilfredshet med både fjorårets økonomiske resultat og HMS-resultater. Når det gjelder oppsummering av Ekofiskanbudet, kontraktsporteføljen og veien videre må vi vise til bedriftens egne informasjonskanaler.

Neste uke. Klubben avholder sitt årsmøte tirsdag og onsdag. På møtet vil det bli avholdt nominasjon til styret i foreningen. Vi ønsker at de som kan tenke seg å gjøre en jobb for fellesskapet melder seg til sin årsmøtedelegat slik at vi får dere med i nominasjonen. Det er viktig for foreningen at vi får ”nytt blod” inn i styret så vi unngår forgubbing.

Med hilsen en ”aldrende” klubbleder. Tore Hegerberg