270410

Ny og gammel AFP

Kilde: LO-aktuelt.

1. januar 2011 blir AFP-ordningen endret og knyttet til alderpensjonen i folketrygden. Fra å være en tidsavgrenset ordning (fra 62 – 67) er AFP-ytelsen blitt et livsvarig påslag. Med den nye ordningen kan du fortsatt ta ut pensjon ved 62 år. Du som er født fra og med 1944 til og med november 1948 kan velge mellom ny og gammel ordning, forutsatt at du har rett til AFP. Gammel og ny ordning har delvis ulike regler for hvem som har disse rettighetene.

Ved gammel ordning er AFP-tillegget pensjonsgivende også etter fylte 67 år. Det er de 20 beste årene som er tellende.(besteårsregelen). For å få ut gammel ordning må man være fylt 62 år senest 30 november 2010.

Ved ny ordning kan man ta ut pensjonen ved fylte 62 år og jobbe videre, helt eller delvis, uten å få avkortet pensjon. Denne inntekten kommer altså på toppen av pensjonen. Derimot får du ikke pensjonsopptjening fra 62 – 67år. Pensjonen blir levealdersjustert. – hvis du går av ved 62 og forventet levealder er 84 år , blir din pensjonsformue delt på 22. Går du av ved 67 år blir din pensjon delt på 17.

Basert på det vi nå vet så er det mye penger å spare for den som tar ”riktig” valg. Har du ikke full opptjening og ikke har tenkt å jobbe etter 62 årsdagen ser det ut som at gammel ordning er å foretrekke. Er du 65 år, godt betalt i full jobb har du antakelig lite å tape.

For å kunne ta ut fleksibel alderspensjon og AFP før fylte 67 år, må man oppfylle garantipensjonsnivået. Dette kan du sjekke på NAVs pensjonskalkulator på www.nav.no. Her går det også an å finne ut om det lønner seg å ta ut AFP etter ny eller gammel ordning. Du kan også ringe Nav på 21074000 for å få en serviceberegning.