101210

Kjære medlem!

Nærvær. Vi har som bedrift opp gjennom årene, med vekslende hell, hatt kampanjer for å få et høyere nærvær i selskapet. Fagforeningen er også opptatt av høyt nærvær og ønsker å bidra til dette. Nå er ikke vi tilhengere av kampanjemodellen, da vi mener at jevn daglig innsats for trivsel og sunne arbeidsrelasjoner er det beste for et høyt nærvær. Vi har mange eksempler i vår bedriftshistorie hvor avdelinger/operasjoner har lykkes særdeles bra i dette arbeidet. Det er disse suksesshistoriene som må studeres for å finne nøkkelen til suksess. Et fellestrekk for de plasser hvor vi har lykkes er de gode relasjonene som er skapt innen arbeidslagene, i linjeledelsen og mellom ”hav & land”. Alle må altså gi litt av seg selv og ofte det lille ekstra for at vi skal lykkes. Stikkord er inkludering, åpenhet og respekt. Det finnes selvsagt mange andre faktorer som spiller inn, men i dag vil jeg ta for meg disse 3.
Inkludering. Først og fremst er vi en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidslivsbedrift). I denne avtalen forplikter vi oss til å drive et bedre arbeid for å ta vare på hverandre og som gjenytelse får vi støtte fra myndighetene gjennom NAV for å nå målene. Bedrifts¬helsetjenesten er også en bidragsyter i dette arbeidet. Utover denne ordningen trenger vi inkludering av alle ansatte i det daglige for å lykkes. Med inkludering mener vi her at hver enkelt må tas med på råd, bli hørt og være synlig i det daglige arbeidet. Er det ikke slik i dag at du kun spør Per om råd fordi du har mest tro på han. Kanskje tiden er inne for å spørre Pål og Espen nå. Jeg tror du blir positivt overrasket.
Åpenhet. Man trenger ikke fortelle alt til alle. Men i det vi snakker om nå kan det være lønnsomt. Å ikke dele den samme informasjon til alle skaper ulikheter og er ofte grobunnen til dårlige relasjoner. Hvor ofte har du ikke tenkt tanken på at hvorfor vet han/hun om dette, - og ikke jeg? Og du som er erfaren og rutinert: Forventer du at alle skal bli like gode når du kun deler dine erfaringer med en av dem? Graden av kallenavn sier ofte noe om hvordan omgivelsene ser på sin kollega. Negative kallenavn er noe som vi bør holde oss for gode til. Tror dere at boresjefen som til stadighet kaller fagforeningen for ”Mafia’n” blir respektert i andre sammenhenger.
Respekt. Dette er en av de relasjonene i arbeidslivet som ALDRI kan kreves, forlanges eller pålegges. Respekt kan KUN fortjenes, opparbeides og dannes gjennom gode holdninger og adferd. Resten sier seg selv.

Som dere ser er dette tre små stikkord som jeg mener er en betingelse for suksess. At jeg velger bare disse tre er at jeg ønsker at dere diskuterer videre hva som skal til for å nå målene. Jeg håper at målet er et godt arbeidsmiljø hvor trivsel er vektlagt. Hvor åpenhet, respekt og inkludering er nøkkelord. Hvor mellommenneskelige relasjoner er framtredende og hvor framsnakking er viktigere enn baksnakking.
Da mine venner, - kommer nærværet av seg selv.

Intet skulle glede meg mer enn at jeg med dette har satt i gang samtaler rundt dette. Det er steg nr 1 til å lykkes.

Lykke til
Tore Hegerberg