191011

Kjære medlemmer

Bemanning. Som kjent ble vi forrige uke nødt til å vurdere nedbemanning. En gjennomgang viser at det er saklig grunn til å permittere ca 30 personer. Partene har sittet sammen og diskutert kriterier for utvelgelse og drøftet muligheter for å sysselsette flere, hele uken. Hovedregelen ved permittering er at ansienniteten skal følges. Som ved oppsigelse så legges ansiennitetsprinsippet til grunn. Prinsippet er at ansienniteten kan fravikes når det foreligger saklig grunn. Ved permittering er det mindre som skal til for at ansienniteten fravikes enn ved oppsigelse.
Dette er forhold som vi tar hensyn til i drøftingene med bedriften.
Siste nytt
Dessverre er vi ikke enige om kriteriene for utvelgelse. Det vil si uenighet om hva som er saklig grunn for å fravike ansiennitetsprinsippet. Dette betyr at permittering iverksettes selv om partene er uenig om kriteriene. Så blir det opp til oss å bli enige etter hvert. Dette er høyst beklagelig for de som nå sitter og er utrygge, men vi vil bestrebe oss på å finne løsning uten å bringe saken videre til hovedorganisasjonene.

Litt mer om ansiennitet: Dette prinsippet er godt forankret hos begge parter i arbeidslivet. Den ansatte sikres jobbtrygghet i nedbemanningssituasjoner gjennom forutsigbarhet og belønnes med lønnsforhøyelse etter ansiennitet. Arbeidsgiver får den samme forutsigbarheten og får mer stabilitet i arbeidsstokken. Ansiennitetsprinsippet er altså verdifullt for begge parter. Når det er en klausul om at ansienniteten kan fravikes så beror det på behovet for å ta lokale eller personlige hensyn uten at man rokker ved hovedregelen. Med ansvarlige fagforeninger og god bedriftsledelse er det sjelden at disse avveiningene byr på problemer.

Jeg har lyst til å tilføye til slutt at de permitteringssituasjonene jeg har vært med på i vår bedrift ALLTID har blitt mindre omfangsrike enn antatt. Det vil si at partene, selv om protokoll er skrevet, aktivt har jobbet fram alternativ sysselsetting, nye prosjekter, utleie osv. I de fleste tilfellene så har også lengden på permitteringsperioden blitt kortere.

Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder