200112

Kjære medlemmer

Årets første ukebrev vil i det vesentligste dreie seg om bemanningssituasjonen i selskapet. Vi merker oss at det er et stort behov for informasjon om framtiden. Vi tror at ved å forklare litt om hva vi har gjort så vil det være enklere å spå om framtida også. Ting henger sammen.

2011 gav oss store bemanningsutfordringer i og med oppgraderings-prosjektene på OSB og OSC. I første fase på OSB på mai hadde vi behov i kompetansepoolen (K-Pool) og det gikk rimelig smertefritt. Vi unngikk også permitteringer når OSC gikk ned i høst, blant annet takket være utleiemuligheten med Odfjell Drilling. Videre har vi nettopp avsluttet nedbemanningen på OSB etter at nattskiftet i prosjektet faller bort i januar.

Det er to grunnleggende forhold vi må ha i bunnen når vi vurderer nedbemanning:

 1. Ansiennitet. Vi har skrevet litt om dette i tidligere ukebrev, men gjentar hovedpunktene. Avtalemessig gjelder ansiennitetsprinsippet kun ved permitteringer og oppsigelser. Det vil si at så lenge vi ikke nedbemanner har bedriften styringsrett for utvelgelse og bruk av personell. Når bedriften velger å følge prinsippet og samarbeide med fagforeningen i denne situasjonen, så er det et stort pluss for våre medlemmer.
 2. Alternativet til å gå i K-pool er permittering eller oppsigelse. Oljearbeiderforeningen vil alltid arbeide for at vi utnytter overtallighet i K-pool enn å sende våre medlemmer til NAV.

  Vi håper at våre medlemmer i stor grad er enige i disse 2 hovedpunktene og at dere ser fordelene av å spille på lag med bedriften i disse spørsmålene. I tillegg til ansiennitet har vi sammen med bedriften avtalt hvilke kriterier som kan fravike ansienniteten. Igjen så må vi berømme personalavdelingen og operasjonssjefene for godt samarbeid og kvalitet i det arbeidet som er utført. Vi håper at dere også ser hvilke operasjonelle utfordringer og personlige forhold som skal ivaretas i personell¬disponeringen. (Les kompetansekrav, beredskapsoppgaver og sosiale forhold). Til slutt vedrørende ansiennitet: Det er kun bedriftsansiennitet som legges til grunn for utvelgelse. Vår bedrift har ikke riggansiennitet eller noen annen geografisk ansiennitet å forholde seg til.

  Utfordringen fremover blir nå å sikre at alle de som med lang ansiennitet er overflyttet til K-pool, får et så kort opphold der som overhode mulig.

  Liten kikk i glasskula.
  Vi står overfor et spennende år i og med at storkontrakten er lagt ut på anbud. Som vanlig går spekulasjonene om hvem som vinner anbud og så videre. Klubbkontoret får mange spørsmål for tiden som det er umulig å gi et godt svar på. Faktorene er for mange til at vi ser et klart bilde, men vi vil forsøke å belyse et spørsmål her som tydeligvis opptar mange.
  - « I 2004 krevde vi ikke virksomhetsoverdragelse for K-pool. Hva med denne gangen om det blir aktuelt?»

  Svar: I 2004 var det ikke formålstjenlig å kreve K-pool overdratt fordi det praktisk ikke ville tjene våre medlemmer. For det første inneholdt nye kontrakter færre stillinger. Dette ville medføre at ved overdragelse av K-pool ville disse garantert være overtallig hos overtaker og resultatet ville mest sannsynlig bli at de ble oppsagt hos overtaker. Den gangen hadde vi behov for blant annet å bemanne opp Njord 3-4 mnd. etter overtakelsen, og da var det naturlig å se K-poolen i sammenheng med framtidsutsiktene.

  Om det blir kontraktørskifte denne gangen så kan situasjonen bli annerledes, da vi har to rigger som er i oppgraderingsprosjekt og en stor pool. Ved eventuell virksomhetsoverdragelse denne gangen så kan det være formålstjenlig å kreve K-pool overdratt om overtaker har behov for folket til å bemanne riggene.

  Som dere ser vil den aktuelle situasjonen avgjøre vår stillingtagen i dette hypotetiske spørsmålet. Derfor vil vi også innhente en juridisk betenkning på dette for å styrke vår stillingtagen. – Og tenk om situasjonen tilsa at vi byttet rigger, hva da? Skal vi da kreve overdragelse begge veier eller beholde folket og la de bytte rigg?

  Første utfordring i år er en stans på Oseberg sør på ca. 6 -10 ukers varighet. Vi vil da sannsynligvis få redusert bemanning om bord. Vi jobber allerede med dette og har stor tro på at vi skal takle dette uten de store personellmessige konsekvenser.

  Det vil uansett bli flere spørsmål enn svar her, men håper at vi har belyst litt av det som det snakkes om.

  Tvistesakene på utvidet utreisemøte OSØ og kompensasjon for kondisjonstest ved samtrening ble ikke løst i møte med OLF. Sakene går dermed videre til LO’s juridiske for videre behandling.

  På klubbkontoret: Vi er litt redusert bemanning grunnet sykdom, så ta hensyn og bruk mail fremfor telefon. Og beklager at undertegnede ikke greier å ringe opp igjen alle som prøver å komme igjennom.


  Hilsen
  Tore Hegerberg

  Klubbleder