200412

Kjære medlem

Først og fremst en beklagelse for at ukebrevet i det siste har kommet vel sporadisk. Det er bare å innrømme at arbeidsmengden har vært, -og er, ressurskrevende.


Uken etter påske ble i sin helhet viet tariffkonferanser i Stavanger for å forberede lønnsoppgjørene på våre 4 tariffavtaler og i tillegg være med på flyteriggavtalen, som har stor betydning for våre avtaler.
Det er hovedoppgjør i år og det krever mye mere forberedelser enn i et mellomoppgjør hvor vi stort sett bare diskuterer kroner. Oljearbeiderforeningen(OAF) har de senere år fordelt avtalene på flere i styret, men i år må jeg av forskjellige grunner ta ansvar for alle selv.


Landbaseavtalen vår er den eneste minstelønnsavtalen vi har, som dermed blir «styrt» av Fronfagsmodellen. Fellesforbundet har allerede avsluttet forhandlingene med Norsk Industri og kroneresultatet ble på kr. 1,25 pr.Time. Dette betyr at det gjennom lokale forhandlinger må tas ut det resterende for å nå et akseptabelt oppgjør.


De andre tre kommer opp i rad og rekke ut over andre halvdel av mai og den siste, (Bransjeavtalen), den 7 juni.


På bakgrunn av oppgjøret i Frontfagene har økonomene allerede beregnet at lønnsveksten i år vil ende på ca 4,4%. Slik sett er det rimelig å si at en plass rundt her vil resultatet ligge hos oss også.


Den største utfordringen ligger i år på borebedriftsavtalen hvor det etter hvert er blitt for stor avstand til flyteriggavtalen, som våre konkurrerende selskaper går på. Det vil være et mål for oss å harmonisere disse avtalene for å oppnå lik konkurranse både på arbeidsmarkedet og i anbud.


Tirsdag var det ekstraordinært Landsstyremøte i Forbundet. Saken som var oppe til behandling var om vi skal gå inn i et tettere samarbeid med Arbeidsmandsforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Postkom. Siktemålet er å gå sammen i ett stort forbund. Landsstyret vedtok mot 8 stemmer å arbeide tettere med de andre. Klubbstyret skal behandle dette i begynnelsen på mai og vårt offisielle syn vil formes da. Jeg nøyer meg her til å ta fram en historie vi brukte forrige gang debatten raste om vi skulle slå oss sammen med Kjemisk:

-Det var høna som foreslo for grisen å fusjonere og danne AS Egg&Bacon. Slik kunne de få et større produkt og vinne nye markedsandeler. Grisen tenkte umiddelbart at dette var bra, men etter en stund ble han betenkt og sa til høna: -«Du vil jo da bidra med et egg hver dag, mens jeg må bøte med livet for å bidra med bacon». Ja, men det er jo det som er FUSJON, sa høna.-

Dermed skulle undertegnedes syn på saken være redegjort for.

Klubben og verneombudstjenesten har vært svært tungt delaktig i konsekvensanalysen for endret bemanning på Kvitebjørn. Det er bare å beklage at dette har tatt så lang tid og gjort at dere der ute må vente ekstra lenge på avklaringer. Arbeidet er nå inne i sluttfasen og vi har forventninger om at bedriften følger opp de anbefalte tiltak som oppstilles i analysen i nær framtid. Jeg håper ikke at den nedadgående trenden på nærværet skyldes nedbemanningen 1 september.

Klubbstyret vil samles i uke 10 for å konstituere oss for inneværende år.


Har du husket å tegne ny reiseforsikring? Vår kollektive gjelder ikke etter 31 mai. Se tidligere tilsendt info fra Industri Energi og klubben.Hilsen

Tore Hegerberg
Klubbleder


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo120420.pdf