030712

Kjære medlemmer

Kjære medlemmer

Pga. ferieavviklinger er det undertegnede som er utskremt på klubbkontoret. Normalt er jo ferietida en «stille» periode, men i år er det mer hektisk en vanlig.

Streiken. 50-60 KCAD-ansatte er for tida permitterte pga. sokkelstreiken. Mange lurer på hvorfor de blir permittert, når de ikke er i streik selv. Men det er bare tilfeldig at KCAD ikke er tatt ut i konflikt. Vi er en del av tariffavtalene det streikes på (OLF-avtalene), selv om det foreløpig bare er ansatte i operatør- og forpleiningsbedrifter som er tatt ut (Statoil, BP og ESS). Men pga. situasjonen på Floatel Superior og Oseberg Feltsenter, blir våre ansatte rammet som en slags «tredjepart».
Det har oppstått litt forvirring mht. lønn og stønad: KCAD er i sin fulle rett å permittere ansatte som det pga. streiken ikke er sysselsetting for (Hovedavtalens § 8), men bedriften har ingen lønnsplikt (arbeidsgiverperiode). Siden vi er part i tariffavtalen, har vi etter reglene heller ikke rett på stønad fra NAV. Men fatt håp, alle dere som er organisert i Oljearbeiderforeningen: Dere er berettiget til streikebidrag når dere blir tatt av lønn. Det utgjør 1128 kr. pr. dag skattefritt. Vi vil komme tilbake til hvordan dette skal ordnes i praksis.
Det er også mange som lurer på hva denne streiken har å si for oss. Som sagt tidligere, er vi part i avtalen, også pensjonsbiten. Det har vært mye fokus på at Statoil har tatt fra sine ansatte en gavepensjon, men det samme har skjedd i vår bedrift. KCAD fjernet med et pennestrøk et tillegg til AFP-avtalen på 1 G (ca. 82000 kr.), som ble avtalt mellom partene ifm. tariffoppgjøret i 1998. Dessuten er jo streiken en lønnskamp, bl.a. for at vi i boring på OLF-avtalen skal komme opp på samme nivå som de ansatte i boring på NR-avtalen.
Noe som er særdeles positivt med tariffoppgjøret i år, er at vi forhandlet og meglet sammen med SAFE. Nå har Industri Energi og SAFE felles streikekomite, der alle avgjørelser om evt. videre opptrapping osv., tas i fellesskap. Det er å håpe at dette samarbeidet også vil fortsette i framtida.

Virksomhetsoverdragelsene. Det har vært møter mellom KCAD, Odfjell og Archer, sammen med oss i fagforeningene (IE, SAFE og Lederne) de siste ukene. Vi nærmer oss nå endelige avtaler, men nærmere og mer detaljert informasjon vil bli gitt når den siste signaturen er på plass.

Med kameratslig hilsen,

Olav Gjesteland
Nestleder i OAF