091112

Kjære medlemmer


Polemikk med Lederne: Oljearbeiderforeningen i KCAD, Industri Energi avd. 10 (OAF), og vår informasjon i ulike Ukebrev til medlemmene, blir omtalt av Svein Stigen fra Lederne i KCAD i et brev sendt 7. november.
Vedlegget som følger med brevet, er tydeligvis forfattet av noen fra Lederne sentralt, og omtaler ikke direkte det vi har skrevet i våre Ukebrev.
Likevel har jeg lyst til å komme med noen korte kommentarer:

Leif Sande kan svare for seg selv, men OAF har aldri påstått at vi hadde fått gjennom våre krav i pensjonsspørsmålet dersom ikke Lederne hadde dolket oss i ryggen i Rikslønnsnemnda.
Det vi sier er at en slik «taktikk» fra Ledernes side gjorde det helt umulig å få gjennomslag i nemnda. Ved å hevde at Industri Energi/SAFEs krav var «ulovlig», gikk Lederne lenger enn arbeidsgiverne i NOG (tidligere OLF) og NHO.
Og dette ble selvfølgelig tatt begjærlig imot av nemndas flertall, som inkluderte Børge Bekkeheien fra NOG.

Utdraget fra Rikslønnsnemndas kjennelse Lederne siterer fra, viser at dette er et politisk spørsmål. Pensjonsreformen skal trumfes gjennom, og når også et forbund som Lederne vet dette, er det ikke særlig smart å komme med krav om tariffesting av 62 års pensjonsalder.
Dette kan vi selvfølgelig alle ønske oss, men man må velge sine slag med omhu. Å kreve 62 års pensjonsalder i dagens klima er eventyrpolitikk, og ingen skal få meg til å tro at Lederne er så dumme at de ikke vet dette. I sin info prøver de å skape et inntrykk av at Industri Energi/SAFE også hadde krav om å tariffeste pensjon, men dette medfører ikke riktighet. Vårt krav var kun å få tilbake gavepensjonen knyttet til AFP på 1G, som vi fikk innført, men ikke tariffestet, i 1998. Denne ble som kjent fjernet med et pennestrøk i KCAD i 2010, og i andre bedrifter på OLF-avtalen fortløpende. Statoil fjernet sin i år, og dette var bl.a. utløsende for sommerens streik.
ALTSÅ: INDUSTRI ENERGI OG SAFEs PENSJONSKRAV VAR KUN Å FÅ TILBAKE GAVEPENSJONEN KNYTTA TIL AFP. VI KREVDE IKKE TARIFFESTING AV PENSJON!

For å gjenta: Vi sier IKKE at dette hadde vi fått til, om ikke Lederne hadde motarbeidet oss i Rikslønnsnemnda. Men deres feige angrep gjorde det enkelt for nemndas flertall å fatte sitt vedtak, som ødela for oss alle. Vi kan være uenige med andre forbund om strategi og taktikk under forhandlinger, men vi angriper dem ikke i løpet av prosessen. En slik diskusjon og evt. krig får vi ta etterpå. Men Lederne synes derimot at det er helt OK å ødelegge for andre, når deres egne eventyrkrav faller gjennom.

Til slutt: Undertegnede var med under forhandlingene hos Riksmeklingsmannen i 2002 om 2-4-ordningen. Det var daværende NOPEF og OFS som forhandlet fram åpning for å innføre dette lokalt i bedriftene. Lederne spilte seg ut over sidelinja ved å kreve full lønnskompensasjon Igjen satset de på urealistisk eventyrpolitikk. Markeringsbehovet er tydeligvis større enn ønsket om å oppnå noe. Deres absurde påstand om at Industri Energi prøver «å kneble oss» sier vel det meste. Når ble meningsutveksling/debatt knebling?

Men vi står på vårt standpunkt: Har virkelig medlemmene i Lederne i KCAD noe å hente gjennom dette medlemskapet? Er det ikke bedre å slutte seg til et forbund som har virkelig tallmessig og politisk styrke til å få gjennomslag på kort og lang sikt?


Bransjeavtalen: Nå er dato for de lokale forhandlingene fastsatt. Det blir neste torsdag, 15. november. 

Rustesting ExxonMobil: Industri Energi og K-HVO Henning Mørk fortsetter å jobbe med denne saken mot Datatilsynet, men de har den siste uka ikke lykkes med å få tak i den aktuelle saksbehandleren der.
I mellomtida får en bare la seg teste, selv om Datatilsynet tidligere har sagt at ExxonMobils praksis ikke er i samsvar med norsk lov.

Gavepensjon for tidl. Archer-ansatte: Vi har nå skrevet uenighetsprotokoll med bedriften, der vi hevder at de som kom over fra Archer, har krav på sin tariffestede gavepensjon ifm. AFP (1G). KCAD hevder at dette ikke er en del av de personlige betingelsene den enkelte har med over ifm. virksomhetsoverdragelsen. Tvisten er sendt Industri Energi for videre behandling.

Tillitsvalgtskonferansen: Minner om at innkalling til Tillitsvalgtskonferansen 2012 er sendt ut. Er du TV, men likevel ikke har fått brev, er du sannsynligvis ikke registrert hos oss. Ta kontakt med klubbkontoret v/ torild.rodder.alvheim@no.kcadeutag.com, eller ring oss.

Kontaktadresser: Når dere ønsker å få tak i Oljearbeiderforeningen, og svar ikke kommer med én gang, kan dette skyldes at det brukes en personlig adresse til en av våre tillitsvalgte. For å være sikre på at vi mottar alle henvendelser hurtigst mulig, bruk fellespostkassen vår: post@oaf.nu.


MVH
Olav Gjesteland
Fungerende klubbleder