250113

Kjære medlemmer

Status nedbemanning. Ledelsen og vi har organisert nedbemanningsprosessen med arbeidsgruppe og styringsgruppe. På grunn av det store antallet er det et omfattende arbeid for å sikre at stillingsvernet blir ivaretatt. Vi er i daglige møter med bedriften og bidrar til at lover, regler og interessene til partene blir hensyntatt. Denne uken har avdelingene hatt de foreløpige ansiennitetslistene til gjennomgang for kvalitetssikring. Neste uke kommer til å gå med til individuelle drøftingsmøter, før beslutning foretas. Oljearbeiderforeningen er svært fornøyd med prosessen så langt og ser igjen at det nære samarbeidet vil sikre at utvelgelsen skjer på en rettferdig måte i henhold til lover og avtaler. Oljearbeiderforeningen registrerer også at arbeidsmarkedet er i våre medlemmers favør. Det er stor etterspørsel etter vår kompetanse i markedet og vi tror at alle kjapt vil finne seg samme type arbeid hos ny arbeidsgiver.
Vi er også glade for at bedriften signaliserer at denne nedbemanningen skal ta den nødvendige tid den trenger, selv om det innebærer en viss økonomisk risiko. Kvalitet og enighet er stikkordene for vårt arbeid i disse dager. Parallelt med dette arbeides det med tiltak for å begrense antall oppsigelser. Det jobbes med utleie og ekstraoppdrag for våre kunder. Vi har også god tro på at dette vil være med å redusere omfanget av nedbemanningen.


Medlemsutviklingen i Oljearbeiderforeningen er fortsatt positiv. Vi fikk mange nye medlemmer ved virksomhetsoverdragelsen i høst, men ser også at det er et jevnt tilsig etter det. Det mest gledelige er at vi nå har tatt igjen Lederne i gruppen mellomledere og individuelt avlønnede. Dette har stor betydning for utviklingen av lønnssystemene for disse gruppene. Det er slik at den fagforeningen som har flest medlemmer innen et område har størst innflytelse på lønns- og arbeidsvilkårene. Oljearbeiderforeningen har klar målsetting om å bli et bedre alternativ enn andre fagforeninger for disse gruppene. Vi vil derfor fortsette å ønske nye medlemmer velkomne. Størrelsen på medlemsmassen er avgjørende når vi setter oss til forhandlingsbordet med bedriften.


Med ønske om en god helg på Land og Sjø

Tore Hegerberg
klubbleder