080513

Kjære medlemmer

Informasjon. Denne ukeinfo’en er Oljearbeiderforeningens (OAF) nyhetsbrev til våre medlemmer. Den må ikke oppfattes som bedriftens offisielle informasjonskanal. Vi samarbeider med bedriften om hva som skal formidles og prøver å holde oss til det.(Gjelder nedbemanningen). Bedriften sendte ut e-post til alle den 26 april, og da mente vi at det ikke var hensiktsmessig å gjenta dette i ukebrevet vårt. Når det gjelder hver enkelts egen situasjon så forstår vel alle at dette ikke kan dekkes gjennom ukebrevet, som også blir oppslag på alle rigger. Spørsmål om egen situasjon må som vanlig rettes til linjeledelse, som skal ha fortløpende oversikt over endringer i sine mannskapslister.

Status nedbemanning. 25 ansatte har fått oppsigelse. Nå gjenstår å plassere inn folk i kontraktsbemanningen og kompetansepool. Her spiller OAF en viktig rolle for at dette skal skje på en mest mulig rettferdig måte.

Rett skal være rett. I nedbemanningsprosessen er det skapt et rykte om at det er OAF som ikke ville gå med på at overtallige assistentborere skulle kunne konkurrere to trinn ned i stilling. Dette er feil. Det var OAF som foreslo dette, men bedriften mente det var nok med ett trinn ned.

Konstituering. Styret fordelte vervene i uke 17. Det ble gjenvalg på samtlige posisjoner, bortsett fra noen endringer grunnet tillitsvalgte som har sluttet og noen mindre endringer i AMU-representasjonen.

Nærvær. Fagforeningen og de tillitsvalgte har et særskilt ansvar til å delta i nærværsarbeidet. Vi er flinke til å bidra i oppfølging av sykemeldte, men for lite synlig i det forebyggende arbeidet. Det er nå avtalt at undertegnede skal bidra på utreisemøtene fremover for å rette søkelyset på hva hver enkelt kan bidra med. I denne fasen vil Olav Gjesteland bli å finne på klubblederkontoret.


Neste uke vil Olav være vår representant i tarifforhandlingene på borebedriftsavtalen i Stavanger. Undertegnede vil ta en uke ferie, så Torild blir alene på «fortet».

Forhandlingene på NR-avtalen vil finne sted i Oslo den 21 og 22 mai. Forhandlingene på Bransjeavtalen og Landbaseavtalen er ikke fastsatt enda, men all erfaring tilsier at de kommer på rad og rekke ut i månedsskiftet mai/juni.


Tore Hegerberg
Klubbleder

Det skal lønne seg å være medlem i Oljearbeiderforeningen!