200913

Kjære medlemmer

Drøftelser vedrørende omlegging av driften. Denne uken har vi hatt første drøftelsesmøte om endringene i stillingsbetegnelser offshore. Som kjent for mange har bedriften gjennom de nye borekontraktene planer om å ha kun boredekksarbeidere, som også skal dekke oppgavene som hjelpearbeiderne utfører i dag. Vi er ikke ukjent med dette da flere av våre operasjoner allerede har prøvd en slik omlegging. Omorganiseringen reiser mange utfordringer og vi drøftet bedriftens forslag til gjennomføring. Av temaene vi drøftet nevner vi i uprioritert rekkefølge: Kompetansekrav, arbeidsbeskrivelser, organisering av arbeidet, CRI-operatørstillingen, avlønning, overgangsordninger og gjennomføringsplan. Det er i de store linjer enighet mellom partene om omleggingen og vi besluttet å møtes igjen etter at vi har fått mere inngående informasjon hvordan driftsorganisasjonen har tenkt seg organiseringen i det daglige virke.

Tillitsvalgtkonferansen 2013 blir avholdt på Scandic Bergen Airport 26. – 28. november. Invitasjon blir nå sendt ut til våre tillitsvalgte og Hovedverneombud. Vær vennlig og sjekk om du får innkallingen, da vi av erfaring vet at nyvalg og adresseendringer ikke alltid blir meldt til oss. Er du tillitsvalgt og ikke får innkalling så ta kontakt med Torild på torild@oaf.nu

AFP og 1G. Etter at vi nå har blitt enige om tilleggspensjonen for våre kamerater på NR-avtalen så gjør vi oppmerksom på følgende. 1G tilstås ikke de som har valgt å ta ut AFP og fortsetter å arbeide 100 % stilling. Imidlertid vil bedriften gradere tillegget forholdsvis med stillingsprosenten. Altså 50 % stilling gir ½ G. 100 % stilling gir ingen tilleggspensjon, og har du sluttet så får du 1G.

Omorganiseringen etter nedbemanningen i vår, er nå i sluttfasen. Det har vært en stor kabal og legge og mange har måtte flytte på seg. Selv om bedriften har styringsrett på hvor folket skal være, har de vært flinke til å ta med oss på råd. Selv om ansiennitetsprinsippet ikke gjelder ved interne rokkeringer til/fra kompetansepoolen så er det i det alt vesentlige fulgt. Vi har dessverre registrert at beslutningene ikke har blitt kommunisert bra nok ut til den enkelte og f.eks at den som blir flyttet på er den siste som har fått vite det. Dette er forhold som vi nå skal evaluere slik at det blir gjort bedre i fremtiden.Med hilsen

Tore Hegerberg
klubbleder


Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!