300714

Kjære medlemmer

Mer om ny Reisepolitikk. Forrige uke skrev vi en oppfordring om å sende oss erfaringer fra brukergruppene og evt. andre innspill fra medlemmene. Vi skrev også at tilbakemeldingene så langt er positive. Vi har fått inn mange tilbakemeldinger, og må nå justere begrepet positive. En stor andel av tilbakemeldingene er ikke i tråd med kravene vi stilte ved oppstarten på prøveprosjektet. For å ha et best mulig evalueringsgrunnlag ønsker vi at mange fler bidrar med sine erfaringer. Dette er et viktig veivalg for våre medlemmer og vi ønsker å velge rett. Vi ser at flere velger å bruke personlig adresse til undertegnede i stedet for fellespostkassen post@oaf.nu.  Dette er helt greit, så lenge jeg kan bruke meldingen anonymt i styrebehandlingen vår. For øvrig er det kommet en del innspill på Facebookgruppen vår, som det kan være verdt å ta en kikk på. La debatten gå.

 

 

«-Det er lov og prøve seg-». Jeg velger å ta opp igjen denne overskriften fra et tidligere ukebrev. Klubbkontoret har erfart en stor økning på feil ved timelister og manglende eller reduserte utbetalinger på lønn. Vi erfarer at dette skyldes manglende innsikt i avtaler og bestemmelser både hos den enkelte og hos bedriften. Vi ser at noe av økningen skyldes misforståelser ved overgangen fra NR-avtalen til NOG-avtalen pr 1. juni. Vi gjør derfor oppmerksom på at Lønnsfrysavtalen vi gjorde med bedriften i vår gjelder REGULATIV LØNN i matrisen, og IKKE gjelder ulempetillegg og tekniske bestemmelser. Der er NR-avtalen historie og her gjelder nå Borebedriftsavtalen nr 125 mellom Norsk Olje & Gass og Industri Energi. Samtidig som vi oppfordrer bedriften til å skjerpe seg, så må vi selv også ta grep. Vi vil sette dette på agendaen på høstens tillitsvalgtkonferanse for å gi de tillitsvalgte bedre kompetanse på området. I mellomtiden må vi sammen finne frem til riktig bestemmelse i riktig avtale.

 

 

Beklagelse. Det er med stor fortvilelse at vi må meddele at forbundet ikke har lagt ut oppdaterte lønnsmatriser og overenskomst på hjemmesiden. Det er ikke lett for dere å manøvrere nå. Ref ovenstående. For å bøte på dette så klipper jeg inn de viktigste endringene fra årets oppgjør. Håper at dette hjelper litt til vi får folk på forbundskontoret hjem fra ferie.

 

 

Resultat 2014

 

9 prosent mer i konferansetillegg

Konferansetillegget økes med 9 prosent (tilleggstid for å gi avløser innføring om arbeidssituasjonen). Industri Energi har registrert misbruk av konferansetillegget til deltakelse på andre typer møter, og presiserer at dersom slik praksis videreføres, vil dette forfølges arbeidsrettslig.

 

Utvidet ventetidbetaling

Industri Energi har fått gjennomslag for at ansatte som møter på heliporten til avtalt tid, men som får utsatt utreisen, skal gis ventetidsbetaling dersom vedkommende må arbeide ut over tiden for planlagt hjemreise.

 

- Gjennomslaget utvider medlemmenes rett til ventetidbetaling, eksempelvis ved helikopterforsinkelser. Det er ikke riktig at de ansatte skal bli skadelidende for forsinkelser. Det har vi nå rettet opp i, sier forbundsleder og forhandlingsleder Leif Sande i Industri Energi.

 

Pensjon

Partene viser til Riksmeklerens forslag i frontfaget vedrørende tjenestepensjon, hvor partene i frontfaget er blitt enige om å gjøre en utredning om pensjon.

 

Noen øvrige resultat:

· Konferansetillegget økes med 9 prosent, fra kr 16,50 til kr 18,-

· Utvidelse av ordningen for ventetidbetaling

· Generelt lønnstillegg i matrisen på kr 15 800,-

· Tillegg for etterslep på kr 2500,- (boring og forpleining)

· Relevant sokkelpraksis godskrives med inntil samme lønnsansiennitet som vedkommende hadde i sin siste jobb.

· Skift/natt-tillegget økes med kr 2,- per time til kr 67,-. Ved behov for konferansetid økes tillegget med kr 3,50,- per time til kr 85,-.

· Helidagsgodtgjørelsen økes med kr 60,- til kr 1880,-

· Når nattlosji må improviseres og ansatt ikke får anvist seng i lugar, økes ulempetillegget fra kr 445,- til kr 780,-ed kr 30,- til kr 1850,-- per time til kr 83.50.

· Styrking av norsk språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.

· Tillegg for bruk av maske (masketillegg) økes fra kr 20,- til 22,-

· Måltidsgodtgjørelse dersom helikopteravgangen til feltet blir forskjøvet to timer, økes fra kr 70,- til 100,-. Måltidet for hver fjerde ventetime ut over øker fra kr 115,- til 150,-

· Bedriften dekker legehonorar relatert til godkjenning og fornyelse av helsesertifikat og det dekkes eventuelle nødvendige, dokumenterte reiseutgifter til nærmeste godkjente lege.

· Partene sentralt er enige om å drøfte praktisering av tillitsvalgtbestemmelsene innen boring og forpleining i tariffperioden.

· Partene skal i tariffperioden drøfte ordningen med tap av helseattest herunder satsene for innbetaling.

· For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om tilrettelagt opplæring/oppdatering, innenfor eget arbeidsområde, i tillegg til fra før hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid/redusert arbeidstid med videre, mellom den enkelte ansatte og bedriften.

 

 

Da tar undertegnede en måneds ferie, etter den tøffeste sommeren i min tid som tillitsvalgt på tid. Jeg vil være nærmest utilgjengelig på tlf, men leser E-post jevnlig etter 11.august og frem til Reinsjakta den 20.august.

 

 

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!

 

 

 

Tore Hegerberg

Klubbleder