200315

Kjære medlemmer

 Bedriftsdemokrati og styrevalg. Norge har et unikt topartsforhold i arbeidslivet som sikrer de ansatte medbestemmelse i bedriftene. Dette er hjemlet i både lov og Hovedavtale. I praksis utøves medbestemmelsen gjennom de stemmekonvoluttene du har mottatt denne uken. Ansatterepresentasjon ble arbeidet fram av fagbevegelsen på syttitallet. Hovedregelen er at de ansatte velger sine representanter til styret og bedriftsforsamlingen.(BF). For mange år siden valgte vi å kutte ut bedriftsforsamling, mot at vi fikk inn 3 representanter i styret.( 1 ekstra) Dette fungerte bra i mange år. Etter at vi fikk utenlandske eiere ser vi at medbestemmelsen gjennom styrerepresentasjonen er blitt redusert. Dagens utenlandske eiere har nok ikke blitt familiær med den norske modellen, og styret har etter hvert blitt et skyggekabinett, uten særlig påvirkningskraft.

 
Oljearbeiderforeningen ønsker å utrede om det er formålstjenlig å gå tilbake til bedriftsforsamling. Denne vil bestå av minimum 12 medlemmer hvorav 1/3 velges av og blant de ansatte. Bedriftsforsamlingen velger styret og styrets leder etter nærmere regler. På denne måten vil vi få flere ansatterepresentanter som er tett på daglig drift. BF vil også ta over en del oppgaver som i dag utføres av styret. Vi oppfordrer dere til å sette dere litt inn i aksjeloven og diskutere hva som tjener de ansattes interesser best. 
 
Et forhold vi også er opptatt av er den evige kritikken av at Oljearbeiderforeningen, ved hvert valg, «stikker av» med alle plassene i styret. Dette er veldig sårt, all den tid vi er veldig opptatt av å representere ALLE ansatte i disse vervene, og ikke tenke fagforening. Loven sier at det er fagforeningene som representerer mer enn 2/3 av alle ansatte som har rett til å velge modell. Oljearbeiderforeningen er åpen for å samarbeide med de andre fagforeningene om representasjonen i styret og bedriftsforsamlingen.
 
Vi har også erfart en dårligere etterlevelse av Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, drøftinger og medbestemmelse i de senere år. Dette aktualiserer også spørsmålet om en annen modell. I denne omgang ønsker vi en diskusjon rundt spørsmålet og henviser til Facebooksiden og hjemmesiden vår for innspill og ytringer. Inntil vi kommer i mål med utredningen må vi alle slutte opp om årets valg. Dette er vår demokratiske plikt. Husk også at valget til klubbstyret går parallelt med bedriftsstyrevalget, slik at i år er det to stemmekonvolutter som skal sendes inn.
 
Disse to valgene er det viktigste bidraget du som medlem kan gi for at vi skal greie jobben med å sikre trygge arbeidsplasser gjennom aktiv medbestemmelse.
 
 
Tore Hegerberg
Klubbleder
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!