250915

Kjære medlemmer

 Lønnsoppgjørene som gjenstår. På oppfordring fra flere skal jeg redegjøre for litt av vårt syn vedrørende lønnsoppgjør. Grunnlaget for alle lønnsoppgjør er ideen om at alle skal få sin del av verdiskapningen i samfunnet. Såkalt overskuddsdeling. I Norge har vi utviklet et system hvor hovedorganisasjonene, med føringer fra myndighetene, legger malen foran hvert oppgjør. I dag kaller vi dette frontfagsmodellen, hvor Frontfagene forhandler først, og legger føringer for alle andre. Frontfaget var frem til 2004 synonymt med Fellesforbundets verkstedoverenskomst, men i dag favner uttrykket de fleste overenskomster som opererer i konkurranseutsatt industri.

For mellomoppgjør, som i år, er føringen for oppgjøret lagt i fjor. Utsiktene for 2. avtaleår, lønns- og prisstigning, og inflasjon skal hensyntaes. Kort sagt: får vi et oppgjør på linje med konsumprisindeksen så opprettholder vi kjøpekraften. Frontfagene fikk i år ca 2,7 % i tillegg. Sokkelavtalene i vår bransje fikk i gjennomsnitt 2,5 %. Disse oppgjørene er i tråd med Det Tekniske Beregningsutvalgets (TBU) beregninger og vil dermed gi opprettholdelse av kjøpekraften. Dette er altså et «nulloppgjør».
Dermed vil de resterende oppgjørene også få nulloppgjør med tillegg rundt 2,5 %. Blir det mindre så vil det redusere kjøpekraften, - blir det mere så vil vi få en reallønnsøkning.
Skulle en bedrift gi mindre enn frontfagene vil de fremstå som illojale mot modellen, med de konsekvenser dette medfører. Vi kjenner godt til presset på lønningene i den lavkonjunkturen som nå råder, og vi har som ansvarlig fagforening tatt dette inn over oss i kostnadsreduksjonene. Men en mindrelønnsutvikling, så lenge selskapet tjener penger, det går vi ikke med på.
 
Vi skal ha vår rettmessige del av verdiskapningen. Kryss fingrene for de gjenstående oppgjørene.
 
Det blir mange forskjellige uttrykk i denne sammenhengen, og flere skulle vært tatt med. Ta et søk selv på nettet og sett deg inn i betydningen. Det kan lønne seg.
 
Når vi først snakker om lønn så må jeg nevne at en observant tillitsvalgt har varslet oss om at lærlingene ikke får betalt etter tariffen. Det viser seg at bedriften har tatt seg til rette uten vår medvirkning. Dette vil nå bli behandlet som et tariffbrudd, hvor vi krever etterbetalt hele den tiden de har vært på lærekontrakt. Det er slike tillitsvalgte vi er avhengige av.
 
 
Klubbleder
Tore Hegerberg
 
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!