150416

Kjære medlemmer

Styrevalget er gjennomført. Det ble 2 utskiftninger i styret og endring av revisor. Vi gratulerer Reidar Undeli og Ørjan Ursin med plass i styret, og Bente Aune som ny revisor. Samtidig takker vi Tomas Haugland, Knut Nedrebø og Randi Sætersdal for deres innsats i denne perioden. De tre har samtidig stilt seg til disposisjon på varaplasser, så vi vil benytte oss av deres kompetanse i denne valgperioden. Fullstendig valgprotokoll vil bli lagt ut på hjemmesiden, når den er signert neste uke. Generelt om valget bør vi nevne at det er svært skuffende at bare 200 av våre medlemmer deltar på avstemmingen. På ny aktualiserer det spørsmålet om å endre valgprosedyren. (les elektronisk avstemming). Oljearbeiderforeningen er den eneste klubben, så langt som jeg vet, som gjennomfører uravstemming på valg til styret ved bruk av stemmekonvolutter. Når vi ser at det hver gang er mange stemmer som må forkastes på grunn av feil ved utfylling, navnløse konvolutter mm, så aktualiserer det endring. Samtidig vil neste års valg foregå parallelt med ansattevalg til bedriftsstyret og vi har særdeles dårlige erfaringer med sammenblandingen som da skjer.
 
Pappaperm. Ved lønnsoppgjøret i 2012 fikk vi utvidet fødselspermisjon for fedre til 14 dager med lønn. Samtidig ble retningslinjene endret. Disse retningslinjene har vi tidligere lagt ut på hjemmesiden vår under fanen- ofte stilte spørsmål. En viktig sak her er kravet om at den enkelte søker om denne permisjonen minst 4 måneder før termindato. Bedriften praktiserer dette romslig, men likevel er det skjedd at noen mister retten på grunn av dette. Venter du barn så ta tidlig kontakt med bedriften så går dette bra.
 
Innleie. Vi har denne uken drøftet innleie av arbeidskraft med bedriften. Vi har avdekket uregelmessigheter i forbindelse med lov og avtaler, og ønsker å bringe dette i orden. Selv om Arbeidsmiljøloven er endret, både i 2012 og 2015 så er hovedregelen at ansatte skal ansettes fast. Parten er enige om å bringe dette i orden og arbeider nå videre med å få på plass de nødvendige avtaler for å tilfredsstille loven og overenskomstene.
 
Neste uke vil klubbleder og nestleder være opptatt med møter i samarbeidskomiteen for NR og tariffkonferansen for samme område.
  
God helg
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
  
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!