290416

Kjære medlemmer

Pensjon og tariffavtaler. Vi har hatt store utfordringer med å informere om pensjonsrettigheter ved oppstart av Cat J-riggene og de av våre som bor og arbeider på Safe Scandinavia. Som tidligere skrevet så er det på grunn av forskjellige pensjonsformer på tariffavtalen for NR-området. (Norges Rederiforbund). Denne avtalen har tariffestet en ytelsesbasert ordning, inklusiv lovfestet sjømannspensjon, og AFP+1G for faste installasjoner. Samtidig har bedriften og Norsk olje og Gass motsatt seg vårt krav om å gjøre NR-avtalen gjeldende på nevnte rigger. Nå ser det ut som om dette kan løse seg. Vi er blitt orientert om at bedriften ønsker å organisere Cat J i eget selskap, og dermed er NR-avtalen klar der. Da vil vi ikke ha problemstillingen med forskjellig pensjonsordning i samme selskap. Videre har vi fått info om at pensjonsgruppa på NR har jobbet frem et grunnlag for endring av deres ytelsesbaserte pensjonsordning til en innskuddsbasert en. Dette vil bli en del av NR-forhandlingene i slutten av måneden. Går dette i havn så vil det løse de fleste av utfordringene for våre medlemmer som velger å arbeide på Cat J. Derfor vil vi avvente nærmere informasjon til etter oppgjøret er i havn. Det vil fremdeles være ubesvarte spørsmål vedrørende Sjømannspensjon og AFP, men det får vi ikke svar på før myndighetene har sagt sitt i løpet av neste år. Dette vil vi vite mer om når NR-oppgjøret er i havn. Vi tror også at det som skjer nå vil ha positiv innvirkning på tvisten om avtaleområde for de som jobber på Safe Scandinavia.
 
Utgiftsdekning ved jobbintervju. Vi ble forrige uke gjort kjent med at medlemmer, som har vært i intervju på jobb på Cat J, ikke har fått dekt sine utgifter. Vi tok dette opp med bedriften, som raskt avklarte at dette ikke var bra. Dermed vil alle våre medlemmer få utgiftsdekning på reise til internt jobbintervju. Dette er nok et bevis på nytten av å tilhøre en klubb som har tillitsvalgte på tid. Her viste partene den smidighet, som topartsforholdet krever, og løste saken kjapt uten noen formelle møter.
 
1.mai. Søndag er det 1. mai. Arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og festdag. I Norge er det i første rekke faglige samorganisasjoner (LO), som har stått som arrangør. Faglige rettigheter har aldri kommet av seg selv, men er blitt kjempet frem av kraften i en samlet arbeiderbevegelse. Den første parolen fra slutten på 1800-tallet var krav om 8 timers arbeidsdag. Og de fleste store sosiale reformer i Norge har sitt utspring i en parole på 1.mai. 1.mai er også dagen for internasjonal solidaritet. I en tid med store angrep på faglige rettigheter er det viktig at vi deltar og viser vår støtte til arbeidet for et bedre samfunn, og solidaritet med dem, som i andre deler av verden, ikke har det så bra som oss selv.
  
God helg
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!