180816

Ukeinfo

Status lønnsforhandlinger på Bransjeavtalen. Bransjeavtalen omfatter de av våre medlemmer som jobber på land, samt mellomledelse og riggledelse offshore, som ikke er omfattet av annen avtale.
Vi har forhandlet i 2 dager og kommet frem til en ramme som er i tråd med frontfagsoppgjøret og som avspeiler føringene lagt i det sentrale oppgjøret. Vi er langt på vei enige om fordelingen av rammen for de landansatte, men siden vi ikke har protokollert så vil det ikke være riktig å gå ut med noen tall enda. I og med at vi er på linje med frontfagsmodellen så er den varslede streikefaren avblåst. På grunn av at vi hadde krav om å få på plass lokal særavtale for de offshoreansatte, så respekterer vi at ledelsen ønsker mere tid for å få disse på plass. Dermed har vi ikke enda sett på eventuell fordeling av rammen for denne gruppen. Partene er enige om å ha dette på plass i slutten av september. Antall medlemmer på denne avtalen har doblet seg på få år og dette har gjort forhandlingene mye mere komplisert og utfordrende. Begge parter har tatt disse utfordringene alvorlig og med hjelp av et veldig godt forhandlingsklima har vi løst flokene. Jeg vil rose begge parters innsats for å få dette til.
 
Bekymringsmeldinger fra offshoremedlemmer tikker inn på klubbkontoret i en stadig økende fart. Tilløp til, og faktiske hendelser med skade på personell øker. Nærværsstatistikken har de siste månedene vært historisk dårlig. Hva er det som skjer? Klubbkontoret registrerer at vi er i utakt med våre felles mål. Vi ser at situasjonen er sammensatt og vi har tilnærmet oss problemstillingen fra flere kanter. Klubbstyret vil i slutten av måneden samles og den oppståtte situasjonen vil stå høyest på dagsorden. Når vi er kommet i den situasjon at vi har negativ trend på skadetallene så er dette svært alvorlig.
Vi har alltid i vårt selskap satt sikkerheten til personellet høyest. Inntil vi får kontroll på situasjonen må vi begrense oss til å komme med denne henstillingen:
 
Ta vare på dere selv og kollegaen. Uansett hva som tynger oss av påvirkninger så må det ALDRI forstyrre vår evne til å jobbe sikkert. Vi har en verktøykasse med muligheter til å påvirke dette positivt. Stå i støvlene, si stopp når du føler for det. Si nei til stille avvik. Bruk verneombudet og de tillitsvalgte. Rapporter.
 
 
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!