121216

Varsling

TEMA VARSLING For snart 10 år siden vedtok Odelstinget nye lover om varsling i arbeidsmiljøloven (AML). Vi feirer jubileet ved å oppfriske noe av endringene som påvirker oss alle. Dere finner lovtekstene i AML § 2.4 (Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten), og § 2.5 (Vern mot gjengjeldelse ved varsling). Lovens bokstav slår fast at arbeidstakere har rett til å varsle, og noen ganger også plikt til å varsle. Det kan varsles både internt (i virksomheten) og eksternt ( f.eks. til mediene og myndighetene.) Det kreves at varslingen må gjøres på en forsvarlig måte.

 

Selv om arbeidstakeren alltid har lov til å varsle, stilles det krav om at måten det blir varslet på. Her skal det altså hensyntas både lojalitetsplikt, ytringsfrihet og krav om forsvarlighet. Ved vurdering av forsvarlighetskravet skal det ikke stilles for store krav til arbeidstakerens aktsomhet og dokumentasjonsplikt. Det er i første rekke grunnløse og klart uholdbare beskyldninger som rammes.

 

Valget mellom intern og ekstern varsling går i det vesentlige på om det det varsles om har allmenn interesse for offentligheten. Ved å ha gode rutiner kan en arbeidsgiver legge opp til en god kultur , som gjør at arbeidstakeren foretrekker å varsle internt fremfor å gå til media eller tilsynsmyndigheter.

 

I vårt selskap har vi etablert prosedyrer for dette. I KCAD-VAR-02 finner du våre retningslinjer for varsling. Denne er utledet og referer til lovbestemmelsene i AML. Vår prosedyre inneholder også anledning til å varsle anonymt. Ved å benytte vårt eget varslingssystem unngår vi det meste av spørsmålene rundt forsvarligheten og den ulovfestede lojalitetsplikten. Vi gir oss selv anledning til å løse sakene på lavest mulig nivå , til beste for alle parter. Både hovedtillistvalgt og Koordinerende hovedverneombud har en rolle i disse varslene ved at de blir saksbehandlet på riktig måte.

 

God helg

 

Klubbleder Tore Hegerberg

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!