240217

Ukens tema

 Kan ikke – vil ikke

 
Ukens tema gjelder fleksibilitet og krysstrening. Siden bedriften i 2012 omorganiserte offshore bemanning ved å ta bort stillingen Hjelpearbeider har vi fått noen utfordringer som skaper problemer for driften. Endringen, som faller inn under bedriftens styringsrett, medførte endringer av eksisterende arbeidsavtaler. I denne ligger det en plikt til å gjennomføre kompetanseheving og plikt til å utføre det arbeid som ligger til ny stillingsbetegnelse. Av forskjellige årsaker var, og er det, mange som ikke kan, eller vil, utføre de nye oppgavene.
 
Kan ikke. I denne gruppen finner vi dem, som av helsemessige eller andre vektige sosiale årsaker, ikke er i stand til å utføre nye oppgaver. Disse blir ivaretatt av de respektive helseutvalg, hvor vi er representert med verneombud og/eller tillitsvalgte. Helseutvalgene følger opp den enkelte med hjemmel i arbeidsmiljølovens regler for tilrettelegging for ansatte med redusert funksjonsevne.
 
Vil ikke. Her finner vi dem som av ulike grunner ikke ønsker å utføre nye oppgaver. (ikke helsemessig grunnlag). Disse har et langt dårligere vern i arbeidsmiljøloven. Disse får bistand av de tillitsvalgte, men har et langt dårligere vern enn den andre gruppen.
 
Vi vil derfor redegjøre litt for hva som kan være konsekvens når vi nå opplever at disse gruppene blir for store og bedriften har problemer med å levere den bemanningen som de har avtalt med kundene. Tilretteleggingsplikten bedriften har er begrenset. Når disse gruppene blir så store at det går ut over driften kan vi komme i den situasjon at det ikke lenger er mulig å tilrettelegge. Oppstår dette samtidig med en nødvendig nedbemanning, kan det føre til at dette blir en saklig grunn for avvik fra ansiennitetsprinsippet. Likeså kan «vil ikke-gruppen» havne i en ordrenektsituasjon. Inntreffer dette så er det lite vi tillitsvalgte har å stille opp med.
 
Hva kan vi gjøre? Vår oppgave blir å bidra til at situasjonen ikke oppstår. Jobbrotasjon, slik at flere i «kan ikke-gruppen» har mulighet til å delta i krysstrening. Bedre utnyttelse av helseforsikring, for å eliminere plager som begrenser. Og eliminere «vil ikke-gruppen».
Fagforeningens oppgave er ikke å forsvare den som ikke vil utføre sine plikter. Selvfølgelig vil vi stille opp og påse at alle normer og regler blir fulgt i saksbehandlingen. Men noe forsvar av handlingen vil ikke bli utøvd.
 
Med andre ord. Vi er allerede i en situasjon hvor disse to nevnte gruppene har en risiko for å miste konkurransekraft ved fremtidig nedbemanning. Ved å ta vare på hverandre, tilrettelegge for hverandre og diskutere konsekvenser, så tror vi at mye kan være gjort for å unngå ubehageligheter i fremtiden. La diskusjonen gå.
 
Klubbleder Tore Hegerberg.