030317

UKENS TEMA

Lojalitet opptrer og omtales i mange samfunnsforhold. Vi skal her begrense oss til Arbeidsmiljølovens beskrivelse av lojalitetsplikten i ansettelsesforhold. Nærmere om Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og forsvarlighetskravet. Lojalitetsplikten  i arbeidsforhold innebærer at ansatte ikke skal ytre seg på en måte som ødelegger eller skader virksomhetens legitime og saklige interesse. Dette betyr at man ikke kan påberope seg lojalitetsplikten for å beskytte eller skjule ulovlige, skadelige eller uetiske handlinger. Dette er særlig viktig i varslingsaker hvor disse avveiingene er vesentlige. Et eksempel. Kapteinen beordrer styrmannen til å endre en kurs , som vitterlig vil føre båten på grunn. Styrmann protesterer og Kapteinen ber ham følge ordre og krever lojalitet til sin beslutning. Dette er for de fleste et enkelt og greit eksempel. Verre blir det når Kapteinen etterpå, vi forutsetter at styrmannen overprøver og setter båten på trygg kurs, pålegger taushet om episoden . Varsles det om episoden vil det få konsekvenser for styrmannens karriereambisjoner. Denne er litt verre , men ennå ganske klar for de fleste av oss. Heldigvis har Arbeidsmiljøloven god beskyttelse for varsling og er klar på at lojalitetsplikten gjelder virksomheten som helhet og ikke enkeltpersoner.
 
Som i ansettelsesforhold har vi også en lojalitetsplikt i en fagforening. Demokratiet der utøves gjennom lojalitet ved vedtatte beslutninger. Retter vi oss ikke etter fattet vedtak, må vi vurdere vår stilling selv om vedtaket var gjort med knappest mulig flertall.
 
Og loven går enda lenger i å beskytte ytringer og varsling. Ytringsfriheten vil være bestemmende for rekkevidden av lojalitetsplikten.  Og til og med et ekstra vern mot gjengjeldelse ved varsling hvor det også er vernebestemmelser ved FORBEREDELSE til varsling.
 
Håper dette kan være til hjelp til å opprettholde gode relasjoner på arbeidsplassen og unngå at vi mister den åpenhetskulturen vi har hatt. Det er nyttig å diskutere disse avgrensningene på arbeidsplassen. Underrapportering og lojalitetskonflikter er en stor trussel mot å være den foretrukne leverandøren til boretjenester på Norsk Sokkel
 
  
Klubbleder
 
Tore Hegerberg
 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!