120617

Ukeinfo

Nærværet i bedriften

Vernetjenesten har tatt initiativet til en ny kampanje for å øke nærværet i bedriften. Det avholdes i den forbindelse i dag en samling for alle hovedverneombud og bedriftsledelsen. Oljearbeiderforeningen håper at dette resulterer i en handlingsplan med tiltak som kan bidra positivt. Oljekrisen er definitivt ikke over og vi blir presset på tid og kostnader fra alle kanter. Av ukjente årsaker har KCAD flere prosent lavere nærvær enn konkurrerende selskaper. Dette kan ikke fortsette dersom vi i fremtiden skal være konkurransedyktige.
Kompetansepool
Bedriftsledelsen og OAF har ulikt syn på hvor mange personer som bør være i denne avdelingen. I henhold til overenskomsten skal denne avdelingen dekke normalt sykefravær, aktivitetstopper og permisjoner blant våre faste ansatte. Vi har sett over tid at dagens måltall er for lavt og at bedriften til stadighet må innhente avlastning fra vikarer som ikke er fast ansatt. Oljearbeiderforeningen har som målsetting at denne skjevheten blir rettet opp.
Ferieavvikling på klubbkontoret
OAF har forespurt bedriften om å få resurser til å ha klubbkontoret bemannet i sommerferien. Dette har bedriften dessverre avslått, slik at klubbkontoret vil være ubemannet de to første ukene i juli. Vi beklager dette og håper på forståelse fra våre medlemmer om at saker som meldes inn i denne perioden vil få lang behandlingstid.
Personellbehov
Første juli vil siste rest av personell som har søkt overflytting til MODU overføres. Etter denne dato vil vi ha et underskudd på BDA i bedriften. Det pågår i skrivende stund en prosess for å kartlegge den totale bemanningen i selskapet opp mot de kontraktene vi har. For å være konkurransedyktige vil det være nødvendig med en markedstilpasning av vår totalbemanning. Bedriften vil i løpet av kort tid informere om overnevnte.
 
Fungerende Klubblederassistent
Patrick Læret
 
Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/09.06.2017.pdf