161117

Ukeinfo

Kjære medlemmer
 Undertegnede er nå delvis tilbake etter lengre tids fravær. Jeg har valgt å være åpen om min sykdom, delvis for min egen del, og delvis for at andre kan ta lærdom av mine feil. Utbrenthet er en tilstand jeg ikke ønsker noen å oppleve. Det er en tilstand det tar lang tid å komme bort fra og faren for tilbakeslag er stor. Jeg har valgt å komme tilbake stegvis og er nå tilbake i 50% stilling på klubbkontoret. Jan Inge har sagt ja til å fortsette som klubbleder inntil videre.
 
 Anbud. Som kjent er borekontraktene igjen ute på anbud. Dette er krevende oppgaver hvor det stilles store krav til at arbeidstakermedvirkningen er med 100%. Jeg vil her begrense meg til å repetere Styringsforskriftens § 14 for å klargjøre for våre medlemmer hva som ligger i bunnen for bemanningen i våre operasjoner. Spesielt viktig for dere som blir direkte involvert  som arbeidstakerrepresentanter, men også viktig for dere som skal bidra med innspill på deres rigg. Enten som bidragsyter eller i direkte intervju av anbudsgruppen. Jeg klipper inn veiledningen til § 14 og ber hver enkelt ta en nærmere titt på hele forskriften på Ptil sin hjemmeside:
 
 Bemanning og kompetanse
Kompetanse som nevnt i første ledd, omfatter både individuell kompetanse og gruppekompetanse, deriblant fagkompetanse, systemkunnskap og helse-, miljø- og sikkerhets­kompetanse, se også aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50.
Kravet om bemanning og kompetanse gjelder både for prosjekt- og driftsorganisasjoner, og innebærer at bemanningen skal være tilstrekkelig til å ivareta blant annet aktivitetstopper, driftsforstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner. Bemanningen skal også være tilstrekkelig til å dekke fravær, deriblant sykefravær, fravær av nøkkelpersonell, og fravær som er en følge av oppgaver den valgte vernetjenesten utfører, jf. forskrift av 6. desember 2011 om organisering, ledelse og medvirkning.
Ved fastsetting av minimumskrav som nevnt i andre ledd, bør en blant annet ta hensyn til behovet for gjensidig erfaringsoverføring, rådføring, kontroll og avlastning.
Uforenlige oppgaver som nevnt i tredje ledd, kan være oppgaver som skal utføres samtidig ved en driftsforstyrrelse eller i en fare- og ulykkessituasjon.
Kravet om å utrede konsekvenser som nevnt i femte ledd, gjelder blant annet ved endringer i arbeidsformer og oppgavefordeling, deriblant mellom land- og sokkelorganisasjonen, eller ved fastsetting av bemanningen i nye, eller reforhandlede kontrakter med entreprenører, jf.
 
 Med vennlig hilsen
 
Tore Hegerberg
  

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!