090518

Ukeinfo

 

Nytt styre.

Oljearbeiderforeningen konstituerte seg 25.april. Undertegnede fikk fornyet tillit som leder. I og med at Torild har valgt å pensjonere seg har vi utpekt Lars Terje Storevik som sekretær og Patrick Læret som kasserer. Nytt Koordinerende Hovedverneombud er Jan Inge Olsen. For fullstendig oversikt viser vi til oversikt på vår hjemmeside.

 

 

 

Virksomhetsoverdragelse.

Det har vært 2 møter med overtager,(Archer), hvor vi har deltatt på det siste. Det arbeides med å få til en avtale etter malen for 2012-avtalen, hvor det var enighet mellom partene om hvordan overdragelsen skulle foregå. Hvem som omfattes av overdragelsen er ikke fastslått enda. Det vil ta tid å få dette på plass, da det er mye juss med i bildet. Det går mye rykter som vanlig, men vi oppfordrer til å la disse ligge. Oljearbeiderforeningen er som vanlig med og er garantisten for at våre medlemmer får sine rettigheter oppfylt.

 

 

 

Lønnsoppgjøret for Operatør, boring og forpleining er avsluttet. I år ble det samordnet oppgjør slik at vi ikke hadde streikerett forbundsvist og måtte forhandle innenfor totalrammen på ca 2,8%. Dette greide vi på en utmerket måte. For de av våre som mottar nattillegg og konferansetillegg sprengte vi rammen med god margin. I et år uten streikerett ser vi på dette som en stor seier. Jeg vil redegjøre for etterslepet, slik at dere forstår helheten i oppgjørsformen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etterslepet, eller 4A- klausulen i avtalen, sikrer oss gjennomsnittet av tilleggene gitt i operatørselskapene siden siste oppgjør. Dvs at operatørene, i slutten av forrige århundre, fikk anledning til å gi lokale tillegg etter at det sentrale oppgjøret var ferdig. For å sikre lik lønnsutvikling i boring og forpleining, som hos operatørene, fikk vi inn klausulen om å gi gjennomsnittet av tilleggene året etter, som et etterslep. Det er ikke til å stikke under en stol at dette har hjulpet oss godt til å få en god lønnsutvikling.

 

Jeg tar også med litt om avtaleformen vi har på dette området. Vi har en såkalt normallønnsoverenskomst, hvor tilleggene forhandles sentralt mellom forbundet og Norsk Olje og gass. Ellers i industrien er minstelønnsoverenskomster mere brukt, der det er et generelt oppgjør sentralt, med påfølgende lokalt oppgjør som avspeiler den økonomiske situasjonen i bedriften. Det som skjedde i 1998 var at operatørene ville ha anledning til å gi lokale tillegg på normallønnsoverenskomsten. Dette fikk de, mot å ta inn 4A-klausulen, som sikrer boring og forpleining gjennomsnittet av disse tilleggene gitt i operatørselskapene. Slik kan vi si at operatøravtalen er en hybrid av disse to overenskomsttypene. «Når det regner på presten så drypper det på klokkeren»

 

Vi har fått mange innspill på hvorfor vi forhandler sammen med operatør og forpleining  Det er både positive og negative sider ved dette. 4A-klausulen er definitivt en av de positive virkningene. Det finne også en del negative, men

de får vi ta en annen gang.

 

 

Med friskmeldt hilsen

 

Tore Hegerberg,

Klubbleder.

 

 

 

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!