170818

Ukeinfo

Feriepenger ved virksomhetsoverdragelse i opptjeningsåret.

Ferieloven sier at feriepengene skal utbetales på siste lønn ved opphør av arbeidsforholdet. Mange henvendelser fra våre medlemmer har ført til at vi har brukt vår tariffrettslige mulighet til å avtale et annet tidspunkt. Vi har avtalt at feriepengene kommer til utbetaling i januar 2019. Da kommer de til utbetaling i ferieåret , som er en fordel for de ansatte. Da oppnås også fritak for forskuddstrekk av skatt, som mange er opptatt av. Vi har også samarbeidet med SAFE om dette slik at enigheten er protokollert sammen med dem.

Ressurser på klubbkontoret.
Denne saken var også oppe til forhandlinger denne uken. Dette er en lang historie , som startet med krav om ekstra ressurser våren 2017. Den endte med tvistesak til hovedorganisasjonene. De greide å trenere behandlingene til januar i år, og først på mars i år ble de enige om at partene skulle ta en ny runde etter kontraktstildelingen på april. I stedet for å ta opp igjen dette kom de med oppsigelse på 1 stilling hos oss på juni. Dvs. at de mener at 1 person skal være nok til å drive klubben fra 1. oktober. Dette blir så galt at det blir umulig  å utføre oppgavene vi har etter avtaleverket. Dermed må denne saken til ny behandling hos Industri Energi og Norsk Olje og Gass, som eier tariffavtalene. Vi oppfatter dette som et forsøk på å knuse fagforeningen. Som ofte før, fører slike utspill til at vi blir sterkere. Viktigheten av å ha gode relasjoner til fagforeningene og avtaleverket er en grunnleggende betingelse for å drive godt i norsk næringsliv. Her bommer vår ledelse igjen.  Jeg kan bare love dere at vi skal stå på for dere i denne saken. 

Oppgjøret for landansatte og individuelt avlønnede offshore er endelig tidfestet til 28.august.
Her er det ikke mere å si enn at kommer de ikke med et skikkelig tilbud så må vi vurdere hardere lut. Konsumprisindeksen, som forteller om hvor mye vi må ha hvert år for å opprettholde kjøpekraften , har siden juli i fjor steget med 3%. 
 
 
 
Med hilsen
Tore Hegerberg
Klubbleder

Det skal lønne seg å være medlem av Oljearbeiderforeningen!
 


Relaterte pdf-filer:
uploads/Internett/ukeinfo17.08.2018.pdf